hl

Stanovy asociace nožířů "BOHEMIA CULTELLATORES"

Na základě zákona č. 83/90 Sb. přijala dne 25.3. 2000 Asociace nožířů "BOHEMIA CULTELLATORES" tyto stanovy :

I.

Asociace nožířů "BOHEMIA CULTELLATORES"

Asociace nožířů "BOHEMIA CULTELLATORES" je nezávislým a dobrovolným sdružením občanů a právnických osob. Je právním nástupcem Asociace nožířů "BOHEMIA CULTELLATORES", registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VP/1-22 812/93-2, dne 21.12.1993. Sídlem Asociace nožířů "BOHEMIA CULTELLATORES" je: 261 01 Příbram 3, Ryneček 132. Asociace sdružuje občany a instituce, kteří (které) souhlasí s těmito stanovami a podporují činnost této Asociace. Asociace vyvíjí činnost na území České republiky i v zahraničí.

II.

Cíl činnosti asociace

Cílem činnosti asociace je : a) napomáhat rozvoji nožířského řemesla a příbuzných uměleckých řemesel v ČR b) působit na soustavný růst odborné a estetické úrovně členů zejména pořádáním a podporová-ním odborných soutěží c) na základě vytvořených kritérií přidělovat ochrannou známku asociace výrobkům špičkové kvality d) propagovat práci členů asociace doma i v zahraničí dostupnými formami e) spolupracovat s fyzickými a právnickými osobami z domova i ze zahraničí při naplňování cílů asociace.

III.

Členství v asociaci

Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která aktivně působí v oboru nožířství nebo v oborech příbuzných a která souhlasí se stanovami a cílem asociace a splňuje podmínky členství. Kolektivní členství může nabýt občanské sdružení nebo právnická osoba, které se hlásí k cílům asociace. Čestné členství může být udělováno fyzickým nebo právnickým osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj nebo popularizaci nožířského řemesla anebo významně podporují činnost asociace. Řádné a kolektivní členství vzniká schválením písemné přihlášky představenstvem, ve které se nový člen zaváže dodržovat stanovy, a uhrazením členského příspěvku. Čestné členy jmenuje představenstvo asociace na základě schválení členskou schůzí. Řádné a kolektivní členství podléhá každoroční prolongaci, provedené zaplacením členského příspěvku s termínem do 31. ledna aktuálního roku. Členství zaniká : a) vystoupením z asociace, b) úmrtím člena, zánikem právnické osoby, c) vyloučením člena, d) nezaplacením příspěvku

IV.

Práva a povinnosti členů

Právem člena je podílet se na akcích asociace, účastnit se členské schůze, předkládat návrhy, volit a být volen do představenstva. Povinností člena je dodržovat stanovy asociace, uhrazovat členské příspěvky a podle svých mož-ností aktivně napomáhat realizaci cílů asociace. Čestní členové jsou osvobozeni od platby členských příspěvků.

V.

Orgány asociace

Orgánem asociace je členská schůze, představenstvo a revizor účtu. Strukturu asociace tvoří : a) členská základna, b) představenstvo, c) odborní poradci nebo odborné komise

VI.

Zastupování asociace

Jménem asociace jedná její předseda nebo výkonný tajemník.

VII.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem asociace. Koná se nejméně jednou ročně a svolává ji před-seda asociace nebo výkonný tajemník. V mimořádných případech lze hlasovat o návrzích představenstva korespondenčně. Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Po uplynutí třiceti minut od stanovené hodiny je členská schůze schopna usnášení většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o změně nebo zrušení stanov však vyžaduje dvoutřetinovou většinu přítomných členů. Členská schůze volí a odvolává členy představenstva a revizora účtu, usnáší se na zásadách čin-nosti asociace, projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu hospodáře a revizora účtu, určuje výši členských příspěvků, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí představenstva.

VIII.

Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem asociace a řídí její činnost. Představenstvo tvoří nejméně pět členů asociace. Členy představenstva volí členská schůze na dobu pět let. Představenstvo volí ze svého středu předsedu, výkonného tajemníka a hospodáře, který odpovídá za ekonomické otázky chodu asociace. Představenstvo může jmenovat odborné poradce, popřípadě zřídit odbornou komisi, je-li to účelné.

IX.

Revizor účtu

Revizor účtu je volený členskou schůzí ad hoc. Provádí kontrolu účtu a s výsledky seznamuje členskou schůzi.

X.

Zásady hospodaření

Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy. Asociace vytváří svůj majetek zejména z členských příspěvků, darů a z výsledků vlastního hospodaření. Hospodaří na základě rozpočtu, který připraví hospodář a schválí představenstvo. Zprávu o hospodaření za příslušný rok předkládá hospodář členské schůzi.

XI.

Zánik asociace

Asociace zaniká usnesením členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím MV ČR.

XII.

Závěrečné ustanovení

Dnem přijetí těchto stanov pozbývají platnost stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VP/1-22 812/93-2, dne 21.12.1993.

 

Oficiální partner

 

Partnerské organizace

 

Partneři

 

Reklama

Copyright 2007 by ANBC